Млада патица Пенелопе - Penelope premium duck
Политика на поверителност

Политика на поверителност

Последно актуализирана на 06.08.2019г.

За нас

„БУЛЧИКЪН“ АД, ЕИК 131263534, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Три уши“ № 8, ет. 5 ("ние", "нас" или "нашата") е търговско дружество, чиято дейност обхваща оглеждането и търговия с патици. Ние се ангажираме да обработваме законосъобразно и прозрачно всякакви лични данни, които събираме в съответствие със закона, и по-специално с Регламент 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните, наричан за краткост „Регламента/ът“ и Закона за защита на личните данни, които регулират събирането, обработването и неприкосновеността на личните данни, наричан за краткост„Закона/ът".

Настоящата Политика за поверителност предоставя информация за това как събираме и обработваме лични данни в хода на работата с интернет страницата ни и във връзка с нашата търговска дейност по продажба на продукти от патешко месо в първоначален, преработен и обработен вид. Тя също така предоставя информация за правата на лицата по отношение на личните данни съгласно Закона и Регламента.

Данни за контакт с нас

Адрес: гр. София 1000, ул. „Три уши“ № 8

Телефон: +359 2 987 45 18
Факс: +359 2 987 44 49
Електронна поща: office@bulchicken.com

Интернет страница:https://penelope.bg/

Моля не се колебайте да се свържете с нас, за да упражните своите права за защита на личните данни.

Лични данни

Личните данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци.

Какво правим?

„БУЛЧИКЪН“ АД обработва различни видове лични данни в зависимост от отношенията, които имаме с Вас. Това включва информация, която ни предоставяте, и информация, която създаваме или получаваме от други субекти, когато предоставяме услуги на Вас или на други клиенти.

Ние ще разполагаме с различни видове лични данни, ако сте клиент, бъдещ клиент, посетител на нашия уебсайт или сте направили запитване за нашите услуги.

Категориите на получените лични данни или каква информация събираме и обработваме чрез нашата интернет страница:

 - от тип физическа идентичност: имена, ЕГН/ЛНЧ, данни от документи за самоличност, адрес, телефонен номер, имейл адрес, в случай на осъществяване на контакт с нас през интернет страницата и поръчка на продукти;

 - други - информация за банкова сметка при плащания в случай на осъществяване на контакт с нас през интернет страницата и поръчка на продукти.

Ние не обработваме специални категории данни, отнасящи се до расов, етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Цели на обработването на лични данни

„БУЛЧИКЪН“ АД обработва лични данни за редица различни цели. Ще обработваме Вашите лични данни само когато е налице правно основание за това съгласно Закона и/или Общия регламент относно защитата на данните, както са посочени по-долу.

В зависимост от това как взаимодействате с нашия Уебсайт, т.е. в зависимост от услугите, продуктите или функционалности, които желаете да ползвате, ние ще обработим Вашите лични данни за следните цели:

- За сключването и изпълнението на договор за покупка на стока или услуга сред предлаганите от нас продукти

Когато закупувате Продукт Вие сключвате договор с нас, като в тази връзка двете страни по възникналото отношение имат права и задължения, които подлежат на изпълнение. (легитимен интерес).

- За комуникация по запитвания, оплаквания, рекламации или жалби

Легитимен интерес - може да се наложи да обработим данните Ви, за да можем да се справим и да разрешим всяко запитване, рекламация, жалба или молба, повдигнати от Вас или друго лице.

- Запитвания относно Вашите права по защита на личните данни

Легитимен интерес - може да се наложи да обработим данните Ви, за да можем да отговорим на всяко запитване, жалба или молба, повдигнати от Вас или друго засегнато лице.

- Маркетинг

Имаме легитимен интерес да предоставяме актуална информация за промоции и нови продукти и понякога трябва да обработваме Вашите данни, за да направим това.

Ако и когато се абонирате за нашия имейл бюлетин, ще обработим личните Ви данни, за да управляваме абонамента ви за него.

Винаги може да се отпишете от нашия имейл бюлетин чрез връзка/link в самия бюлетин – email/unsubscribe.

Винаги имате право да се откажете от директния маркетинг и да възразите да обработваме данните за директен маркетинг.

Основания за обработването

Законово основание за обработване на данните е:

- сключване и изпълнение на договор и изпълнение на задълженията ни по него във връзка със счетоводните изисквания и данъчното законодателство - чл. 6, ал.1, б. б) от Регламента.

- предоставено изрично съгласие от Ваша страна за получаване на информация за наши услуги и продукти, извън рамките на сключения договор, информационен бюлетин, провеждането на анкети и др. - чл.6, ал.1, б. a), чл.7 от Регламента.

- легитимен интерес на „БУЛЧИКЪН“ АД, във връзка с евентуални претенции които биха могли да бъдат предявени към нас - чл.6, ал.1, б. e) от Регламента.

Получателите или категориите получатели на лични данни

Ние можем да разкриваме лични данни на трети страни в следните ситуации:

- ако имаме законово задължение да разкриваме лични данни. „БУЛЧИКЪН“ АД може да споделя лични данни с други организации или публични органи при изпълнение на свои законови задължения, например: полицията, правоприлагащите органи и други органи, когато това е необходимо за предотвратяване или разкриване на престъпление или за защита на правата, собствеността или безопасността на гражданите;

- ако бъдем упълномощени от Вас и/или при изрично нареждане от Ваша страна в този смисъл.

 

Ние можем да споделим лични данни с трети страни извън случаите по-горе, само с предварително информиране на конкретното физическо лице и, ако е необходимо, съгласно Закона и/или Регламента, когато имаме необходимото съгласие за това.

Данни за прехвърлянето на лични данни към трети страни или международни организации

Ние можем да пращаме лични данни в страни различни от България само с оглед изпълнение на договорните си задължения по успешно осъществяване на търговската ни дейност по продажба на продукти. „БУЛЧИКЪН“ АД, няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица извън Европейския съюз.

Период за съхранение на личните данни

Периодът, за който съхраняваме лични данни, зависи от целта/ите, за която тази информация е събрана. Ние няма да държим личните данни по-дълго от необходимото за тази/тези цел/и, освен ако не е необходимо да съхраняваме данни за по-дълъг период, за да спазим законови изисквания (например: подробности за плащания за целите на данъчното право).

Ние имаме политика за съхранение на лични данни, която определя различните периоди, за които съхраняваме лични данни в съответствие с нашите задължения съгласно Закона и Регламента. Критериите, които използваме за определяне на съответните периоди за запазване на данни, се основават на:

- различни законови изисквания (например: задължения за съхраняване на данни за транзакции/оферти за данъчни/счетоводни цели);

- целта, за която сме събрали тези лични данни и където сме идентифицирали продължаващата законна необходимост да държим тези лични данни с оглед постигането на тази цел; и

- указания, издадени от съответните регулаторни органи, включително, но не само, Комисия за защита на личните данни.

Срок за съхранение на личните данни

„БУЛЧИКЪН“ АД, ще съхранява Вашите лични данни не повече от:

- за и при сключване на договор и документите по изпълнението му, както и данните в тези документи – 10 години, считано от 01.01. на годината, следваща годината, през която договорът е прекратен;

- за данни в други счетоводни документи по договор – 3 години, считано от 01.01. на годината, следваща годината, през която документите са съставени.

Правата, с които разполагат физическите лица по отношение на обработването на лични данни

Законът предоставя на физическите лица определени права във връзка с личните им данни. Тези права могат да се упражняват чрез подаване на заявка до нас чрез данните за контакт по-горе.

Имате следните права:

Правото на информация

„БУЛЧИКЪН“ АД ще Ви предостави „добросъвестна и прозрачна информация за обработването", когато събираме лични данни от Вас, както и чрез Политиките за поверителност като тази.

Право на достъп

Имате право на достъп до личните си данни и подробности за начина, по който ги обработваме.

Можете да поискате подробности за личните данни, които „БУЛЧИКЪН“ АД съхранява за Вас, като се свържете с екипа ни за защита на лични данни: office@bulchicken.com

Доказателство за идентификация на лицето е необходимо, за да се защити Вашата информация. Също така искаме лицата да посочат кои лични данни и дейности по обработване се отнасят до искането им (например за кои цели се отнасят до искането), както и вероятните дати на обработването.

Право на коригиране

Имате право да поправите лични данни за Вас, ако са неточни или непълни.

„БУЛЧИКЪН“ АД ще гарантира, че личните данни ще бъдат точни и актуални, доколкото е възможно. Въпреки това, „БУЛЧИКЪН“ АД разчита на клиентите, за да се увери, че част от информацията, която има за тях, е точна и актуална. Насърчаваме клиентите да информират „БУЛЧИКЪН“ АД за всякакви промени в информацията им.

Право на възражение

Имате право да възразите срещу използването на лични данни, като например директния маркетинг. Лицата имат също така правото да възразят срещу обработването на лични данни въз основа на легитимни интереси или за изпълнението на задача от обществен интерес.

Право за изтриване

Имате право да поискате да изтрием или премахнем лични данни от нашите регистри, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме. Когато личните данни все още са необходими за легитимни интереси, няма да е възможно да бъдат изтрити тези данни, поради което някои искания могат да бъдат отхвърлени.

Право на ограничаване на обработването

Имате право да „блокирате" обработването на лични данни при ограничени обстоятелства. Това право може да се приложи:

- Ако точността на Вашите лични данни трябва да бъде проверена;

- Ако правното основание за обработката на личните Ви данни е оспорено и трябва да бъде разгледано от „БУЛЧИКЪН“ АД;

- Ако обработването е незаконно, но не искате личните данни да бъдат изтрити;

- Ако личните данни вече не се изискват от „БУЛЧИКЪН“ АД, но искате данните да бъдат запазени за целите на правна претенция.

Право на преносимост на данни

Това право се отнася само за личните данни, които сте ни предоставили електронно и които използваме въз основа на Вашето съгласие или за сключване на договор с Вас.

Правото на преносимост на данни позволява на физическите лица да използват повторно своите лични данни при различни доставчици на услуги; позволявайки им да преместват или копират данни от една организация в друга, ако изберат.

Право да оттеглите съгласието си

Когато обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, имате право да оттеглите това съгласие.

Нашето право на отказ да заличим Вашите лични данни

Можем да откажем да заличим личните Ви данни на следните основания:

- за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;

- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве.

Дали ние ще използваме автоматизирано вземане на решения?

Автоматизираните решения се определят като решения за лица, които се основават единствено на автоматизираната обработка на данни и които произвеждат правни последици, които засягат значително засегнатите лица.

Ние не използваме автоматизирано вземане на решения. Ние не основаваме своите решения на автоматизираната обработка на вашите лични данни.

Право на жалба на лицата

За контакт с Нас

Всеки може да се свърже с нас, за да упражни своите права за защита на данните или да се свърже с други свързани с данните запитвания, като ни се обади на телефон: +359 2 987 45 18; по електронна поща на адрес: office@bulchicken.com, или по пощата на адрес: „БУЛЧИКЪН“ АД, гр. София 1000, ул. „Три уши“ № 8.

Ако някое физическо лице не е доволно от това как обслужваме заявлението му или вярва, че обработваме неправомерно личните му данни, то може да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни, която е надзорният орган в България, отговарящ за прилагане на Закона за защита на личните данни и Общ регламент относно защитата на данните на адрес:гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч.
Електронна поща:kzld@cpdp.bg; Интернет страница:www.cpdp.bg

Промени на Политиката ни за поверителност

Ние ще следим Политиката си за поверителност и при необходимост в следствие на промяна на целите и средствата за обработване или при наличие на нови регулаторни изисквания ще публикуваме всички изменения тук. При предоставяне на Политиката за поверителност ще Ви съобщим кога е актуализирана за последен път.